ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัคร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
    
-
ศูนย์ อปพร.
-
   แห่ง
อปพร.
-
   คน
มิสเตอร์เตือนภัย
-
   คน
อปพร. ดีเด่น
-
   คน
ศูนย์ อปพร. ดีเด่น
-
  แห่ง
คณะกรรมการหมู่บ้าน
-
  คน
อาสาสมัครกู้ภัย
-
  คน
มูลนิธิ/องค์กรสาธารณกุศล
-
  แห่ง
USAR.
-
  คน
ERT.
-
  คน