ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัคร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
    
-
ศูนย์ อปพร.
-
   แห่ง
อปพร.
-
   คน
มิสเตอร์เตือนภัย
-
   คน
อปพร. ดีเด่น
-
   คน
ศูนย์ อปพร. ดีเด่น
-
  แห่ง
คณะกรรมการหมู่บ้าน
-
  คน
อาสาสมัครกู้ภัย
-
  คน
มูลนิธิ/องค์กรสาธารณกุศล
-
  แห่ง
USAR.
-
  คน
ERT.
-
  คน
Dashboard ข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัคร
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
ประเภทอาสาสมัคร :
ประเภทศูนย์ อปพร :
ศูนย์ อปพร/มูลนิธิ :
จำนวนอาสาสมัครทั้งหมด

คน
จำนวนศูนย์ อปพร ทั้งหมด

แห่ง
จำนวนศูนย์มูลนิธิ

แห่ง
จำนวน เจ้าหน้าที่ อปพร
ช่วงอายุของเจ้าหน้าที่ (จำนวนหน่วย/คน)
0-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61 ขึ้นไป รวม
รวม
เพศของเจ้าหน้าที่ (จำนวนหน่วย/คน)
เจ้าหน้าที่ อปพร เจ้าหน้าที่ ERT เจ้าหน้าที่ USAR เจ้าหน้าที่ มิสเตอร์เตือนภัย เจ้าหน้าที่ CBDRM อาสาสมัครกู้ภัย รวม
รวม