ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัคร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
    
ศูนย์ อปพร.
   แห่ง
อปพร.
   คน
มิสเตอร์เตือนภัย
   คน
อปพร. ดีเด่น
   คน
ศูนย์ อปพร. ดีเด่น
  แห่ง
คณะกรรมการหมู่บ้าน
  คน
อาสาสมัครกู้ภัย
  คน
มูลนิธิ/องค์กรสาธารณกุศล
  แห่ง
USAR.
  คน
ERT.
  คน